Resultaten

Martijn is verantwoordelijk voor het woonbeleid, de wijkaanpak en het welzijnsbeleid. Daarnaast zet Martijn zich in voor het verbeteren van de participatie van bewoners en bewonersinitiatief in de stadsdelen. Lees hier meer over de resultaten die Martijn de afgelopen tijd boekte.

Voldoende betaalbare woningen voor iedereen

Martijn zet zich in voor voldoende woningen voor elke Hagenaar en Hagenees. Dat heeft tot een nieuwe woonagenda geleid, waar voldoende en betaalbaar bouwen de norm is. Grote nieuwbouwprojecten komen alleen tot stand als er ook betaalbaar wordt gebouwd, dat wil zeggen voldoende sociale huurwoningen, voldoende middeldure huur en betaalbare koop. Overal in de stad. In de nieuwe woonagenda heeft Martijn verschillende plannen gepresenteerd die moeten zorgen voor meer betaalbare woningen: zo wordt er ruim 180 miljoen euro uitgetrokken voor sociale woningbouw en gebiedsontwikkeling en wordt in nieuwe bestemmingsplannen vastgelegd dat betaalbaarheid de norm is bij nieuwbouw.

Het stadsbestuur kwam in september 2020 met een urgentieprogramma sociale woningbouw. Met als doelstelling het bouwen van 1200 sociale huurwoningen per jaar. In de gebieden waar veel woningbouw plaatsvindt (CID, Binckhorst en Zuidwest), maar ook elders in de stad. Naast de vele miljoenen uit het coalitieakkoord haalde Den Haag hiervoor het afgelopen jaar ca. 90 miljoen extra rijksgeld binnen.

Martijn werkt intensief samen met woningcorporaties en marktpartijen. Zo kwam in het najaar van 2020 een akkoord tussen de samenwerkende partijen tot stand onder de titel “De Haagse aanpak”. Centraal in deze samenwerking is de inclusieve woningmarkt (bouwen voor elke portemonnee) en het belang van een integrale wijkaanpak. Partijen committeren zich hiermee aan een langjarige aanpak van Den Haag Zuidwest die zich op veel meer richt dan stenen alleen: denk aan de onderwijskansen voor kinderen, de veiligheid en een fijne en groene leefomgeving. 

Hoewel de inkt van de woonambities nog maar nauwelijks droog is, kwamen inmiddels al verschillende plannen tot wasdom. In de Zichten, Dreven en Gaarden gaan partijen 3500 extra woningen toevoegen, waarvan het overgrote deel sociale- en middeldure huur en betaalbare koop. Aan de Twickelstraat wordt een oude school ontwikkeld tot sociale huurwoningen, een gezondheidscentrum en bedrijfsruimte. Andere projecten waar onder verantwoordelijkheid van Martijn aan wordt gewerkt: de Assumburgweg, de Venen, Ontmoetingskerk, Theresiakerk, Parelmoer.

Specifieke doelgroepen krijgen extra aandacht. Denk hierbij aan woonwagenbewoners, om de wachtlijst voor woonwagenbewoners te verkleinen, wordt gezocht naar nieuwe plekken. Voor de huisvesting van zorgdoelgroepen – bijvoorbeeld mensen die vanuit beschermd wonen, of maatschappelijke opvang – kunnen uitstromen naar een reguliere woning, maakt Martijn zich hard voor meer plekken. Met woningcorporaties zijn hierover afspraken gemaakt, er wordt ook ingezet op meer oplossingen in de vrije sector. Tot slot zijn plannen in de maak voor meer woongroepen, particulier opdrachtgeverschap en wooncooperaties. Deze worden in het voorjaar van 2021 verwacht.

Fatsoenlijk wonen in een leefbare wijk

Nieuwe woningen zijn broodnodig. Maar net zo belangrijk als het bouwen van nieuwe woningen is het betaalbaar houden van bestaande woningen. Uit onderzoek dat Martijn liet verrichten komt een verontrustend beeld naar voren: prijzen in de vrije sector huur zijn veel hoger dan mag. Te vaak komen huurders in de knel, soms zelfs is er sprake van grove misstanden: te hoge huren, slecht onderhoud, gevaarlijke situaties of intimidatie.

Martijn heeft daarom werk gemaakt van een stevige aanpak. In wijken waar de leefbaarheid het meest onder druk staat is een verbod ingesteld op nieuwe kamerbewoning. Ook zijn er stevige spelregels voor de verhuur opgesteld om negatieve gevolgen voor de leefbaarheid te voorkomen, zoals eisen aan leefruimte en geluidsisolatie. Het verhuren van een woning voor vakantieverhuur, langer dan 30 dagen is niet meer mogelijk, zodat betaalbare woningen beschikbaar blijven om in te wonen. Om arbeidsmigranten te beschermen tegen malafide verhuurders is een aanpak opgesteld voor de huisvesting van arbeidsmigranten en het tegengaan van misstanden. Een huurbalie die in 2021 zal worden opgericht moet ervoor zorgen dat mensen weten hoe zij hun recht moeten halen. Martijn breidde de Pandbrigade uit met ca. 10 fte, zodat misstanden beter kunnen worden aangepakt.

In de nabije toekomst hoopt Den Haag gebruik te kunnen maken van opkoopbescherming en verhuurdervergunningen. De opkoopbescherming moet ervoor zorgen dat betaalbare koopwoningen geen verdienmodel van beleggers worden: opkopen en duur (en vaak opgeknipt) doorverhuren, kan dan niet meer. Met de verhuurvergunning worden slechte verhuurders aan strikte spelregels gebonden. Dit is ook van nut om discriminatie op de woningmarkt tegen te gaan. Om discriminatie op de woningmarkt tegen te gaan, presenteerde Martijn een plan.

Samenwerking met de woningcorporaties is cruciaal. Martijn sloot met huurders en woningcorporaties prestatieafspraken voor 2021 met veel focus op leefbare wijken, voldoende nieuwe betaalbare woningen en huurmatiging. In verband met de coronacrisis worden huisuitzettingen voorkomen. Op dit moment werken corporaties en gemeente samen om te komen tot een aanpak van woonoverlast. Martijn is erg bezorgd over de financiele positie van de Haagse corporaties op de lange termijn. Daarom wordt hard gelobbied voor ondersteuning van Vestia en is inmiddels een herstelplan tot stand gekomen en is corporatie Mooiland bereid gevonden Vestia financieel te steunen. Huurders hebben al te lang geleden onder de financiele wurggreep waarin Vestia zit. Op de lange termijn komt onze regio 10 miljard tekort om de volkshuisvestelijke basis op orde te hebben. Daarom probeert Martijn het rijk ertoe te bewegen bij kabinetsformatie de verhuurderheffing af te schaffen en onze regio veel beter financieel te ondersteunen.

Fatsoenlijk wonen, betekent ook fatsoenlijk onderhoud. Loden leidingen zijn een gevaar voor de volksgezondheid. Om mensen bewust te maken van de gevaren wordt een campagne gevoerd om deze leidingen te verwijderen. Op dit moment wordt een groot onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de woningvoorraad in Den Haag: een woningschouw. Met corporaties zijn de eerste conclusies getrokken, leidend tot een nog betere aanpak, bijvoorbeeld van vocht en schimmel. Met particuliere verhuurders worden inmiddels ook gesprekken gevoerd om tot beter onderhoud te komen en afspraken rond goed verhuurderschap.

Wijkaanpak: Den Haag Zuidwest en meer…

Den Haag kent helaas verschillende wijken die achterblijven. Martijn heeft de wijkaanpak teruggebracht. Er wordt inmiddels gewerkt aan een nationale aanpak voor Den Haag Zuidwest. Samen met actieve bewoners en zes allianties van partijen die Den Haag Zuidwest een warm hart toe dragen wordt gewerkt aan betere woonomstandigheden, verbetering van de veiligheid, het aanpakken van onderwijsachterstanden, het vergroten van de werkgelegenheid, het verbeteren van de gezondheid van bewoners en aan het bevorderen van ontmoeting en ontwikkeling van bewoners. “Zuidwest op z’n best” is het motto. Met een aanpak voor 15 -20 jaar willen we de komende jaren Zuidwest weer op het Haags gemiddelde krijgen. Veel werk te verzetten, maar het begin is er!

En ondertussen zijn we al behoorlijk aan de slag. Op verschillende plekken zijn ontmoetingsplekken geopend. Er wordt geïnvesteerd in onderling contact tussen bewoners, bijvoorbeeld via lief- en leedstraatjes. De bedrijvigheid wordt aangezwengeld, bijvoorbeeld met goedkope bedrijfsruimte, of met een wijkleerbederijf als Alle Kanten. Martijn bezoekt de verschillende projecten vaak en ervaart daarbij een enorme energie van wijkbewoners en betrokkenen. De vernieuwing van de wijk begint behoorlijk op stoom te komen, met nieuwbouw in het vooruitzicht in Moerwijk, in Bouwlust en Vrederust. Steeds met het uitgangspunt: mensen kunnen terugkeren in hun vertrouwde buurt, in een betaalbare woning.

Maar ook andere wijken verdienen meer aandacht. Denk aan Transvaal, waar de leefbaarheid rond het Kaapseplein zwaar te lijden heeft. Of ronde Zevensprong en de Weimarstraat. In deze gebieden, in Duindorp en in Moerwijk wordt extra inzet gepleegd. Hiervoor is 6 miljoen euro uitgetrokken. Stap voor stap worden met de bewoners plannen gemaakt voor betere wijken en buurten. Ook de rijksoverheid doet mee: voor Duindorp en Moerwijk leidde dit al tot extra geld voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Welzijn & participatie

Jezelf kunnen ontwikkelen, meedenken en meedoen als het gaat om je eigen buurt. En een steuntje in de rug als het even niet lukt. Martijn maakt op dit moment nieuwe plannen voor het welzijnswerk in Den Haag. Vertrouwde gezichten die mensen aan elkaar verbinden, eenzaamheid tegengaan en eraan bijdragen dat mensen (weer) actief kunnen zijn. Deze plannen komen tot stand met de professionals in wijken en buurten. In het voorjaar wordt de nieuwe welzijnsvisie gepresenteerd. Met het terugdraaien van de bezuinigingen van het vorig stadsbestuur is er nu financiële rust. Waardoor op dit moment al hard gewerkt wordt aan het op orde brengen van de basis. 

Meer plekken voor ontmoeting is in veel wijken een diep gekoesterde wens. Martijn wist de sluiting van het Couveehuis en ondersteunde buurthuis De Mussen om faillissement te voorkomen en heeft ervoor gezorgd dat het Wingsgebouw in Loosduinen straks weer een ontmoetingsplek vormt. In Den Haag Zuidwest worden verschillende nieuwe ontmoetingsplekken geopend, waar mensen kunnen binnenwandelen voor een praatje, ondersteuning. De komende jaren wil Martijn dit verder uitbreiden. Jong en oud willen elkaar weer tegen kunnen komen.

Corona hakt er enorm in. Er is veel eenzaamheid. Met een sociaaleconomisch herstelplan investeert het stadsbestuur in mensen. Martijn is onder meer verantwoordelijk voor een impuls voor jongeren en ouderen. Budgetten voor ontmoeting, jeugd- en jongerenwerk en voor bewonersinitiatief zijn opgehoogd, zodat kwetsbare mensen deze tijd beter door kunnen komen. Er gebeuren prachtige dingen, zoals het rondbrengen van maaltijden en initiatieven voor digitale activiteiten voor jongeren. Met name ook de oudere jeugd verdient zwaardere ondersteuning in de stad. Hiertoe wordt op dit moment gewerkt aan extra inzet van straatcoaches.

Martijn heeft werk gemaakt van het participatiebeleid in de stad. Het is zo belangrijk dat mensen kunnen meepraten over de ontwikkelingen in hun buurt. Daarom stellen we voor elke wijk een wijkagenda op. Bewoners bepalen de prioriteiten, we brengen de juiste wijkinformatie bij elkaar en voeren samen uit. Het heeft al tot hele mooie nieuwe samenwerkingen geleid. De inzet van buurtbudgetten is een tweede spoor. Bewoners kunnen met plannen komen en democratisch worden de beste plannen verkozen. Het leidt tot mooiere wijken en tot een enorme betrokkenheid van bewoners. 

Om de betrokkenheid van bewoners en het samenspel tussen gemeente en initiatiefnemers te vergroten is het programma Haags samenspel gestart. Doel is om werkende weg tot nieuw participatiebeleid te komen, dat begint bij het initiatief in de stad. We leren van succesvolle en minder succesvolle ervaringen, maar stellen ons ook kwetsbaar op. Het participatiebeleid is geen papieren werkelijkheid, iedere keer moeten we het weer uitvinden. Maar kijk eens hoe snel het kan gaan, Den Haag loopt inmiddels voorop waar het gaat om digitale manieren van participeren.