Den Haag breekt met nieuw woonwagenbeleid met uitsterfbeleid

Martijn presenteerde op 5 oktober de conceptnota Haags Woonwagenbeleid 2023 aan de gemeenteraad. De kern hiervan is dat de gemeente het woonwagenleven en wonen in familieverband wil faciliteren en daarom nieuwe woonwagenstandplaatsen gaat creëren. “Met deze conceptnota laten we zien dat we vaart maken met nieuw woonwagenbeleid”, stelt verantwoordelijk wethouder Martijn Balster.

Nieuwe standplaatsen voor woonwagens zijn hoognodig, want de behoefte daaraan binnen de woonwagengemeenschap is groot. Vier volwassen dochters met kinderen die nog bij hun moeder in de woonwagen wonen omdat er geen eigen plek voor hen is, voormalige woonwagenbewoners die na het opdoeken van de woonwagenlocatie aan de Escamplaan in een reguliere woning belandden en daar nu al jaren heel ongelukkig zijn: het zijn zomaar twee voorbeelden om die nood te illustreren. Fijn om daar nu concreet iets aan te gaan doen.

In de gemeente Den Haag zijn momenteel 233 standplaatsen verdeeld over 11 verschillende woonwagenlocaties en een aantal snipperlocaties met in totaal 8 standplaatsen. Het aantal standplaatsen is sinds 2009 gelijk gebleven. 

Diverse rechtelijke uitspraken en rapporten over de onrechtmatigheid van dit beleid zorgden in 2014 voor een kantelpunt. Ook werd in datzelfde jaar de woonwagencultuur door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed aangewezen als immaterieel erfgoed en op de Unesco-lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed geplaatst. Sindsdien is de bescherming van deze culturele identiteit vastgelegd in verschillende internationale verdragen, die door Nederland zijn ondertekend.

Ingegeven door deze verplichtingen moet de gemeente Den Haag zorgen voor extra standplaatsen. In een stad waar de ruimte om te wonen en te bouwen uiterst schaars is, is dat een uitdaging. Vorige week maakte de gemeente Den Haag al bekend een eerste stap te zetten, met het realiseren van 12-20 nieuwe plekken aan de Henri Faasdreef. 

Martijn sprak met de NOS over de plannen. Je leest het interview hier.

Om het concept beleidsplan te lezen, klik dan hier.

https://nos.nl/artikel/2493383-gemeente-den-haag-zoekt-tachtig-nieuwe-woonwagenplaatsen-uitsterfbeleid-verleden-tijd

Nieuw coalitieakkoord: Haags akkoord 2023-2026

Den Haag heeft weer een nieuw stadsbestuur! Nadat de VVD op 29 juni uit de Haagse coalitie stapte, kwam na een lange verkenning een nieuwe samenstelling in beeld. Na een ruime vier weken onderhandelen presenteerden PvdA, GroenLinks, D66, CDA, Partij voor de Dieren en DENK vandaag een nieuw coalitieakkoord. Martijn zal in het nieuw te installeren college wethouder blijven voor Volkshuisvesting, wijken, welzijn en Den Haag Zuidwest.

Martijn is blij met het akkoord: “Veel mensen kunnen geen betaalbaar huis vinden en kunnen hun boodschappen niet betalen. We zijn de meest gesegregeerde stad van Nederland, het verschil tussen onze wijken groot en voelbaar. Het klimaat verandert. Daarom moeten we samen werken aan oplossingen, voor een stad waar iedereen mee kan doen. Met concrete plannen waarbij we oog hebben voor alle inwoners van Den Haag gaan we de komende tweeënhalf jaar de uitdaging aan.” 

Investeren in wijken en groen

We gaan fors meer investeren in die wijken die het het hardst nodig hebben. Rustenburg en Oostbroek wordt een prioritair gebied waarmee we investeren in de veiligheid en leefbaarheid, en knappen we verschillende winkelstraten in Schilderswijk en Transvaal op. We trekken in het akkoord geld uit voor meer jeugdhonken. De straatcoaches kunnen hun goede werk blijven doen, die het verschil maken voor veel jongeren. 

Bestaanszekerheid 

We gaan bewoners in armoede beter helpen. Meer mensen kunnen straks de Ooievaarspas aanvragen, waarmee je gratis of met korting kunt sporten, culturele activiteiten en uitstapjes kan doen. Deze pas was voor mensen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum, maar dit wordt verhoogd naar 150%. We maken het OV voor kinderen onder de 11 jaar gratis. Mensen met schulden gaan we beter helpen. Vooral bij jongeren kunnen kleine schulden die snel oplopen lang buiten beeld blijven. Daarom verruimen we de doelgroep die in aanmerking komt voor het overnemen van schulden door de gemeente. En we verruimen de kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen. 

Gelijke kansen

Een mooie stad begint met goed onderwijs voor onze kleinste Hagenaars en Hagenezen. Daarom gaan we investeren in onze leraren. Met het onderschrijven van het volledige stembusakkoord anti-discriminatie gaan we de komende jaren nog meer werk maken van gelijke kansen in onze stad. 

Fatsoenlijk en duurzaam wonen 

We investeren stevig in sociaal, veilig en fijn wonen. In wijken met weinig sociale huurwoningen gaan we meer dan 30% sociale huur realiseren bij nieuwe bouwprojecten, en we gaan meer kamers creëren voor studenten. We gaan door met het toevoegen van extra betaalbare woningen voor mensen uit een zorginstelling, of in de daklozenopvang. Daar trekken we ruim 8 miljoen extra voor uit. 

Woningen moeten toekomstbestendig, gezond en veilig zijn. We gaan daarom nog steviger investeren in het opknappen en verduurzamen van onze woningvoorraad. Met hulp van het Rijk willen we miljoenen investeren in het isoleren en opknappen van woningen die in zeer slechte staat zijn. We gaan in meer wijken een vergunningplicht voor verhuurders invoeren zodat overal eerlijke huurprijzen worden gevraagd en we overbewoning gericht en hard kunnen aanpakken.

Het nieuwe coalitieakkoord lees je hier.

De volledige reactie van de Haagse PvdA op het nieuwe coalitieakkoord lees je hier