OmroepWest: Buurthuis de Mussen weer financieel gezond

‘Ik ben blij dat De Mussen de afgelopen tijd maatregelen heeft genomen om kosten en uitgaven in evenwicht te brengen en de organisatie op orde te krijgen’, zegt hij. ‘Een faillissement is daarmee afgewend. Mooi dat het oudste buurthuis van Den Haag zich daardoor nu weer volledig kan richten op de kinderen, de jeugd en de volwassenen van de wijk.’, aldus Martijn in een interview met OmroepWest.

Lees hier het volledige bericht.


Den Haag koopt oude Rode Kruisziekenhuis aan de Sportlaan

Eind november kondigde Martijn aan dat het college van plan was het voormalig Rode Kruisziekenhuis aan de Sportlaan te willen verwerven. De Haagse gemeenteraad stemde op 20 december in met het voorstel.

Namens het college zet Martijn op ontwikkelingen op de korte termijn – het voortzetten van de permanente winteropvang voor dak- en thuisloze mensen en het opvangen van aandachtsgroepen zoals vluchtelingen, mensen met een zorgverleden en spoedzoekers. In samenspraak met de buurt en de stad wordt de komende tijd ook een plan voor de middellange termijn gemaakt. Uitgangspunt is daarbij betaalbare woningbouw (met een stevig sociaal programma), woningen voor senioren en een aandeel voorzieningen, passend bij de behoeften van de nieuwe bewoners en de behoeften uit de wijk.

OmroepWest berichtte erover het voornemen tot aankoop, je leest het hier.


Den Haag gaat positie arbeidsmigranten verbeteren

Gisteravond heeft de Haagse gemeenteraad het plan Arbeidsmigratie in goede banen met algemene stemmen aangenomen. Het plan dat door Martijn in oktober werd gepresenteerd richt zich op het verbeteren van arbeidsomstandigheden, woonomstandigheden en de gezondheid en het welzijn van in Den Haag woonachtige arbeidsmigranten. Martijn sprak erover met het AD, OmroepWest en Den Haag Centraal.

Martijn is blij met de grote steun voor de plannen: “Den Haag laat hiermee zien dat we arbeidsmigranten op dezelfde manier moeten behandelen als andere Hagenaars. Dat begint bij veel fatsoenlijk loon en een fatsoenlijk huis voor migranten die hier komen werken. Ook als het daarmee minder aantrekkelijk wordt voor werkgevers om arbeidsmigranten aan te trekken. Gebruik maken van wegwerp-medewerkers, dat kan echt niet langer.”

Het beleidsplan Arbeidsmigratie in goede banen kent verschillende sporen. De kwaliteit van de huisvesting moet omhoog. Dat doet de gemeente door ruimte te geven aan initiatieven voor huisvesting, maar vooral ook te handhaven op misstanden in de particuliere woningvoorraad. Martijn: “Arbeidsmigranten zijn een waar verdienmodel geworden voor huisjesmelkers. Goud geld verdienen aan mensen die de weg niet weten, door bedragen te vragen voor een matrasje die hoger zijn dan een student betaalt voor een gestoffeerde kamer. Met een stop op het opkopen op woningen voor de (dure) verhuur, een verhuurvergunning en een landelijke stop op tijdelijke huurcontracten en huurprijsregulering, voorkomen we dat arbeidsmigranten zo worden uitgeknepen.”

Via eisen voor huisvesting bij vestiging en uitbreiding van bedrijvigheid wil de stad de verantwoordelijkheid leggen bij werkgevers en uitzenders. Martijn: “we moeten instrumenten krijgen die ervoor zorgen dat huisvesting is geregeld voor er goedkope arbeidskrachten komen: geen bed, geen business. Ook vraagt Den Haag om verplichte registratie. Dan pas kunnen we echt goed handhaven op misstanden.”

Naast betere arbeids- en woonomstandigheden kijkt Den Haag hoe het welzijn van de Haagse arbeidsmigranten kan worden verbeterd. Goede informatie via mobiele informatiepunten, toegang tot onderwijs voor kinderen al op de voorschool, toegankelijke gezondheidszorg. En voor de meest kwetsbare migranten opvang. Bij verlies van werk en woning, proberen we mensen zo snel mogelijk weer perspectief te bieden. Soms is dat terugkeer, soms weer terug naar werk.

Den Haag realiseert zich dat de aanpak alleen kan slagen als er ook een regionale en steviger landelijke aanpak komt. En dat er een fundamentele discussie nodig is over wat voor economie we willen zijn. Martijn: “de tijd moet voorbij zijn dat sectoren voor 90 procent op goedkope arbeidskrachten draaien, zonder men verantwoordelijkheid draagt voor huisvesting, registratie en arbeidsomstandigheden die mij ons land passen. Gemeenten waar mensen werken, moeten hier tot veel steviger afspraken komen met hun werkgevers. Zo niet, dan moeten provincies en rijk ook stevig kunnen ingrijpen. Anders blijven arbeidsmigranten terecht komen in de wijken die er toch al niet best voorstaan. Dat is buitengewoon zuur voor de werkers zelf en voor hun buren. Zoals Roemer drie jaar geleden al aangaf: “geen tweederangs burgers”.


Zuidwest op z’n best! Koers ruimtelijke ontwikkelingen t/m 2040 vastgesteld

De Haagse gemeenteraad stelde donderdag de nieuwe structuurvisie voor Den Haag Zuidwest vast. Bouwlust, Vrederust, Morgenstond en Moerwijk kunnen daarmee rekenen op een stevige aanpak, om zowel de woningen als de buitenruimte bij de tijd te brengen. 10.000 woningen worden opgeknapt en er komen 10.000 huizen bij de komende twintig jaar. Met de ruimtelijke ontwikkelingen is een investering van ruim 3 miljard euro gemoeid.

De afgelopen jaren werden de voorbereidingen getroffen voor de meerjarenaanpak van Den Haag Zuidwest. Tientallen bewonersbijeenkomsten, veel gesprekken in de wijken, onderzoeken en enquêtes, om vast te stellen wat nodig is om Zuidwest weer op het Haags gemiddelde te brengen. Martijn: “we zijn tot een aanpak gekomen die aansluit bij de zorgen en wensen van wijkbewoners. We bouwen nadrukkelijk met en voor de wijk. Voor de toekomst van onze kinderen, van onze ouderen. Iedere bewoner kan terug komen in de vertrouwde wijk. Voor elke portemonnee is er ook straks een betaalbare woning.”

Met de structuurvisie liggen de plannen voor Den Haag Zuidwest in hoofdlijnen vast. Woningen worden gerenoveerd, opgeknapt en toegevoegd. De woningen die 70 jaar oud zijn, maken daarmee plaats voor goed geïsoleerde nieuwe of gerenoveerde huizen die er weer jaren tegen kunnen. Het groene karakter van de wijk wordt versterkt, met stevige kwaliteitsverbetering. Martijn: “bewoners zijn trots op de groene, ruime opzet van de wijk. Er verdwijnt geen groen ondanks de toevoeging van woniningen, we versterken daarentegen het groene karakter juist. Bijvoorbeeld door het groene assenkruis – waar nu alleen gesport wordt – te transformeren tot een wijkpark en door het bestaande groen – nu vaak niet meer dan een binnentuin met gras en hier en daar een boom, fors te verbeteren.”

Veel oog is er in de plannen voor de broodnodige voorzieningen. Betaalbare ruimtes voor bedrijvigheid, zorgvoorzieningen en ontmoetingsplekken. De afgelopen jaren kwamen er al verschillende ontmoetingsplekken bij. Martijn: “ontmoetingsplekken zijn cruciaal voor een gebiedsontwikkeling in een bestaande wijk. Bij elkaar kunnen komen, lief en leed kunnen delen en de toegang tot gemeentelijke voorzieningen organiseren, het gebeurt allemaal in onze buurthuizen. Daar maken we de komende jaren ook geld en ruimte voor vrij.”

Er is goed nagedacht over de mobiliteit. Met veel oog voor voetganger en fietser en het flink versterken van het openbaar vervoer. Zowel op de korte als op de lange termijn staan er ingrepen op stapel die het gebruik van het OV aantrekkelijker moeten maken. Nieuwe parkeerplaatsen worden onder de grond gerealiseerd, zodat er geen extra parkeerdruk op straat ontstaat.

Meer informatie over de plannen vind je hier.

Martijn sprak over de plannen met OmroepWest


36 miljoen voor opknappen woningen Zuidwest

Den Haag Zuidwest krijgt opnieuw een forse financiële impuls van het Rijk en de gemeente, dit keer van in totaal €36 miljoen. Binnen het kader van het Nationaal Programma Zuidwest kan hiermee werk worden gemaakt van allerlei plannen om de woningkwaliteit te verbeteren, armoede aan te pakken, de weg naar werk en onderwijs te vergemakkelijken en het weefsel van de wijk te versterken. “De helpende hand die hiermee naar de bewoners van Zuidwest wordt uitgestoken, is ook een steun in de rug voor allerlei lokale initiatieven”, stelt wethouder Martijn Balster.

Lees hier het bericht op de website van de gemeente Den Haag.

Martijn sprak erover met OmroepWest. Lees het interview hier.Martijn in Nieuwsuur: “de lusten en lasten van arbeidsmigratie zijn oneerlijk verdeeld”

“Op dit moment is bijna één op de tien Haagse inwoners arbeidsmigranten”, zegt Martijn Balster, wethouder in Den Haag voor de PvdA. “De lusten en lasten van arbeidsmigratie zijn compleet oneerlijk verdeeld. Een enkele werkgever maakt miljoenenwinsten door goedkope arbeidskrachten, maar de lasten slaan neer in de kwetsbare wijken waar mensen in matraswoningen wonen en de gevolgen voor de leefbaarheid heel erg merkbaar zijn.”

Martijn sprak met Nieuwsuur over de effecten van arbeidsmigratie:

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2499409-zorgen-bij-bedrijven-over-plannen-arbeidsmigratie-het-draagt-bij-aan-welvaart


Nooit naar school en nergens bekend: ‘Spookkinderen’ van arbeidsmigranten leiden soms erbarmelijk bestaan

Ze staan nergens ingeschreven en gaan niet naar school. Den Haag heeft een groep ‘spookkinderen’, die een onopvallend en soms erbarmelijk bestaan leiden in de stad. Om hoeveel kinderen het gaat, weet niemand. De gemeente gaat proberen ze naar school te krijgen. Martijn sprak met het AD over de net gepresenteerde aanpak Arbeidsmigratie in goede banen. Je leest het artikel hieronder:


Huurprijzen vrije sector liever vandaag nog dan morgen gereguleerd.

NRC sprak met Martijn over de noodzaak om huurprijzen in de vrije sector te reguleren. Namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten pleit Martijn ervoor huurprijzen in de vrije sector snel te maximeren. Daarvoor ligt inmiddels een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.

Martijn: “Huren zijn voor veel mensen niet meer op te brengen en er dient snel duidelijkheid te komen voor marktpartijen die investeringsbeslissingen lijken uit te stellen. Middeldure huurwoningen zijn er nu vrijwel niet in de steden, omdat verhuurders kunnen vragen wat ze willen. Het betekent dat veel starters er simpelweg niet meer tussenkomen. Net te veel verdienen voor een sociaal huurhuis en geen woning kunnen kopen, maakt de positie op de woningmarkt vrijwel uitzichtloos.”

Angst voor tegenvallende investeringen of de verkoop van woningen wuift Martijn weg: “het is gewoon niet aan de orde. De hit and run-partijen – uit op een snel rendement – zullen we wellicht niet terug zien. Bizarre rendementen, kunnen echt niet meer. Partijen die maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen en een bescheiden rendement maken, krijgen zekerheid op lange termijninvesteringen, zonder oneerlijke concurrentie. Zij hebben niets te vrezen.

Woningen die uit het betaalbare koopsegment verdwenen om duur door te verhuren (buy to let), komen nu weer terug op de koopmarkt. Dat is gewoon gezond. En het belangrijkste: middeninkomens krijgen weer positie. Het is cruciaal voor levendige steden, dat we middeninkomens vasthouden en bittere noodzaak dat we voor hen de woonlasten weer op een aanvaardbaar niveau krijgen.”


Den Haag breekt met nieuw woonwagenbeleid met uitsterfbeleid

Martijn presenteerde op 5 oktober de conceptnota Haags Woonwagenbeleid 2023 aan de gemeenteraad. De kern hiervan is dat de gemeente het woonwagenleven en wonen in familieverband wil faciliteren en daarom nieuwe woonwagenstandplaatsen gaat creëren. “Met deze conceptnota laten we zien dat we vaart maken met nieuw woonwagenbeleid”, stelt verantwoordelijk wethouder Martijn Balster.

Nieuwe standplaatsen voor woonwagens zijn hoognodig, want de behoefte daaraan binnen de woonwagengemeenschap is groot. Vier volwassen dochters met kinderen die nog bij hun moeder in de woonwagen wonen omdat er geen eigen plek voor hen is, voormalige woonwagenbewoners die na het opdoeken van de woonwagenlocatie aan de Escamplaan in een reguliere woning belandden en daar nu al jaren heel ongelukkig zijn: het zijn zomaar twee voorbeelden om die nood te illustreren. Fijn om daar nu concreet iets aan te gaan doen.

In de gemeente Den Haag zijn momenteel 233 standplaatsen verdeeld over 11 verschillende woonwagenlocaties en een aantal snipperlocaties met in totaal 8 standplaatsen. Het aantal standplaatsen is sinds 2009 gelijk gebleven. 

Diverse rechtelijke uitspraken en rapporten over de onrechtmatigheid van dit beleid zorgden in 2014 voor een kantelpunt. Ook werd in datzelfde jaar de woonwagencultuur door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed aangewezen als immaterieel erfgoed en op de Unesco-lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed geplaatst. Sindsdien is de bescherming van deze culturele identiteit vastgelegd in verschillende internationale verdragen, die door Nederland zijn ondertekend.

Ingegeven door deze verplichtingen moet de gemeente Den Haag zorgen voor extra standplaatsen. In een stad waar de ruimte om te wonen en te bouwen uiterst schaars is, is dat een uitdaging. Vorige week maakte de gemeente Den Haag al bekend een eerste stap te zetten, met het realiseren van 12-20 nieuwe plekken aan de Henri Faasdreef. 

Martijn sprak met de NOS over de plannen. Je leest het interview hier.

Om het concept beleidsplan te lezen, klik dan hier.

https://nos.nl/artikel/2493383-gemeente-den-haag-zoekt-tachtig-nieuwe-woonwagenplaatsen-uitsterfbeleid-verleden-tijd