Dagblad070 – Vijf voor twaalf in Den Haag Zuidwest

Nieuwe cijfers over hoe bewoners de veiligheid in hun wijk ervaren, laten geen rooskleurig beeld zien. Martijn maakt zich grote zorgen over het dalend veiligheidsgevoel: “het is een buitengewoon zorgelijk beeld. Ondanks dat we al veel doen, weten we de trend nog niet te keren. Er is veel meer nodig. Ik hoop daarom van harte dat het regeerakkoord volgende week financiële middelen bevat om echt het verschil te gaan maken. Zuidwesters en de gemeente Den Haag kunnen dit niet alleen. Lees er meer over in Dagblad070:

https://dagblad070.nl/Den%20Haag%20&%20Regio/wethouder-balster-vijf-voor-twaalf-in-den-haag-zuidwest

Martijn presenteert nieuwe welzijnsvisie: Versterken en Verbinden.

De jongerenwerker die als klankbord voor jongeren dient en ze helpt hun talenten te ontdekken. De maatschappelijk werker bij een Servicepunt XL die zorgt dat een kwetsbare inwoner weer eigenwaarde en zelfvertrouwen terugvindt in de wijktuin. De jeugdwerker die met zijn speelgoedkar kinderen naar buiten haalt, laat bewegen en precies doorheeft bij wie het niet goed gaat thuis. De ouderenwerker in het buurthuis die met samen eten en spelletjes doen vereenzaming tegengaat en zorgt dat mensen er niet alleen voor staan. Of de opbouwwerker die heeft bijgedragen aan het ontstaan van het Mama Café, waardoor ouders van jonge kinderen wekelijks met elkaar in gesprek kunnen en steun bij elkaar vinden.

Dat zijn maar een paar voorbeelden van het prachtige en onmisbare werk dat welzijnswerkers in Haagse wijken en buurten en bij de Servicepunten XL dagelijks doen. Iedere dag zetten deze welzijnsprofessionals zich met passie en overgave in om bewoners verder te helpen en ze te stimuleren om mee te doen in de samenleving. Zij zijn de vertrouwde gezichten, een luisterend oor, dicht bij de Hagenaars en beschikken over een netwerk in wijken en buurten. Hun bevlogenheid en tomeloze inzet heeft zich weer bewezen in deze buitengewone tijden van een pandemie.

Juist nu moeten de welzijnsprofessionals kunnen doen waar ze goed in zijn: bewoners met elkaar verbinden, bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren, een helpende hand bieden zodat mensen de draad weer kunnen oppakken. Zij weten in alle bescheidenheid het verschil te maken voor mensen, vaak met grote impact. Dat verdient onze waardering en erkenning en daar wil ik op doorpakken. Met de nieuwe Haagse welzijnsvisie Versterken en Verbinden leggen we hier een prachtige basis voor neer. Daar ben ik trots op.

Lees het plan hier: https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/710099


Den Haag FM: Den Haag wil grond aankopen om foute panden aan te pakken en betaalbare woningen te bouwen.

Den Haag gaat weer actief grondbeleid voeren. Niet alleen om te kunnen sturen op betaalbare woningbouw, ook om voorzieningen te realiseren die nodig zijn of om malafide eigenaren steviger te kunnen aanpakken. In een brief aan de Haagse gemeenteraad schrijft Martijn wat de plannen zijn. Hij sprak erover met Den Haag FM.


Joop.nl: brief aan de minister van Wonen, Wijken en Mensen

Er komt een nieuw regeerakkoord, nieuwe bewindslieden lopen zich warm. Maar is er straks ook echt aandacht voor de slachtoffers van deze tijd? In sommige wijken leven mensen korter, langer in slechte gezondheid, zijn de schooladviezen lager en is het aantoonbaar onveiliger. Het vertrouwen in de overheid daalt. We moeten het tij keren. Martijn schreef een brief aan de nieuwe minister van Wonen, Wijken en Mensen, met als oproep: herstel het vertrouwen, investeer in de wijken en mensen die het het hardst nodig hebben.

Het vertrouwen in de overheid was voor covid al broos en komt niet terug met mooie woorden


AD: Buurthuis De Mussen krijgt tijd voor financieel herstel

Al lange tijd kampt buurthuis De Mussen in de Schilderswijk met financiële problemen. Uitgevoerde onderzoeken wijzen uit dat De Mussen een ongezonde bedrijfsvoering heeft en dat ingrijpen nodig is. Met de gemeente sprak het buurthuis af met een herstelplan te komen. Dat heeft tot op heden echter nog niet tot een sluitende begroting geleid. De gemeenteraad vroeg Martijn tijd te nemen om een overname door een andere partij, laat staan faillissement af te wenden. Martijn heeft aangegeven hier positief op te willen reageren. Een motie van D66, GroenLinks, PvdA, CDA en VVD kreeg donderdagavond een meerderheid, waarmee De Mussen meer tijd heeft om de financiën en bedrijfsvoering op orde te krijgen. De andere zelfstandige buurthuizen krijgen naar rato een bijdrage van de gemeente, daar zij eerder moesten inleveren om de noodsteun van De Mussen te kunnen financieren.

https://www.ad.nl/den-haag/alsnog-financiele-reddingsboei-voor-buurthuis-de-mussen~a0d83317/?s=08

OmroepWest: Pandbrigade ontdekt levensgevaarlijke slaapplekken

Opnieuw heeft de Haagse Pandbrigade slaapplaatsen moeten ontruimen. Arbeidsmigranten werden onder erbarmelijke omstandigheden in schuurtjes gehuisvest. Martijn reageert tevreden dat de Pandbrigade stevig heeft ingegrepen, dit soort misstanden horen niet in onze stad thuis. Anderzijds blijft de huisvesting van arbeidsmigranten een grote zorg voor de gemeente. De extra handhavingscapaciteit bij de Pandbrigade is een goede stap geweest, maar een betere positie van arbeidsmigranten vraagt veel meer. Martijn doet dan ook opnieuw een beroep op werkgevers, uitzenders en rijksoverheid, om samen te voorkomen dat migranten in deze posities terecht komen. Gevaarlijk, mensonterend en een gevaar ook voor anderen.

https://www.omroepwest.nl/nieuws/4473691/haagse-pandbrigade-ontdekt-levensgevaarlijke-slaapplekken-in-schuurtjes

Dagblad070 – Wethouder Balster: keihard ingrijpen in Laak is niet genoeg

Martijn spreekt zich in reactie op een artikel in De Volkskrant over de afvalproblematiek in Laak uit voor een steviger aanpak. De gemeente verbood al woningen te splitsen. Martijn stelde een verkameringsverbod in in Laak en zorgde voor intensivering van de handhaving. De leefbaarheid is daarmee echter nog niet van vandaag op morgen geholpen. Er is meer nodig. Dagblad070 schrijft erover 👇🏼

https://dagblad070.nl/den%20haag%20%26%20regio/wethouder-balster-keihard-ingrijpen-in-laak-is-niet-genoeg

AD: regionale woningmarktafspraken niet voldoende voor bestrijding woningnood

Martijn werkte de afgelopen tijd met de gemeenten in de regio Haaglanden aan nieuwe woningmarktafspraken. Afspraken om er voor te zorgen dat er voldoende wordt gebouwd, specifiek voor de lage en middeninkomens. Er ligt inmiddels een tussenakkoord, maar de resultaten zijn nog onvoldoende. Gemeenten die een extra prestatie moeten leveren doen dat nog maar beperkt, waardoor van spreiding te weinig terecht komt. En hoewel het totaal aantal woningen stevig toeneemt, corporaties de komende tien jaar 12.000 extra woningen zullen bouwen, neemt het aantal huizen voor mensen met een kleinere beurs volstrekt onvoldoende toe. Martijn is dan ook niet tevreden over het tussenresultaat. “Den Haag doet wat het moet doen, al moeten onze plannen ook nog steviger. Maar gemeenten met te weinig woningen voor mensen met een lager inkomen zullen echt een been bij moeten trekken. We zijn een inclusieve regio. Daar moeten we dan ook werk van maken.”

https://www.ad.nl/den-haag/forse-groei-van-aantal-sociale-huurwoningen-in-de-haagse-regio-het-is-een-marathon-geen-sprintje~a1b22fee/

Martijn in Den Haag Centraal: oppositie in woondebat niet links maar conservatief

In weekblad Den Haag Centraal stelt Martijn dat het woondebat veel meer gezamenlijkheid vraagt van partijen in de Haagse politiek. Een ongekende hoeveelheid maatregelen heeft er inmiddels toe geleid, dat er weer veel meer betaalbaar wordt gebouwd. Elk project heeft weer z’n eigen dynamiek, het is altijd knokken voor voldoende betaalbare woningen. Dat vraagt om vasthoudendheid. Kritiek op bouwplannen is gemakkelijk, maar visie op hoe we de stad betaalbaar houden en krijgen is veel ingewikkelder. Martijn spoort de gemeenteraad aan, hier samen mee aan de slag te gaan. In het belang van de vele woningzoekenden in de stad. Lees zijn opinie hieronder 👇🏼


AD Den Haag: Haagse vocht- en schimmelaanpak uniek

Vocht en schimmel in je huis. Veel Hagenaars hebben er last van. Soms leidend tot ernstige gezondheidsproblemen. Onacceptabel. Daarom hebben we een onafhankelijke vocht- en schimmelexpert, zodat we altijd tot een aanpak kunnen komen. Martijn sprak over de unieke Haagse aanpak met het Algemeen Dagblad: