OmroepWest: Buurthuis de Mussen weer financieel gezond

‘Ik ben blij dat De Mussen de afgelopen tijd maatregelen heeft genomen om kosten en uitgaven in evenwicht te brengen en de organisatie op orde te krijgen’, zegt hij. ‘Een faillissement is daarmee afgewend. Mooi dat het oudste buurthuis van Den Haag zich daardoor nu weer volledig kan richten op de kinderen, de jeugd en de volwassenen van de wijk.’, aldus Martijn in een interview met OmroepWest.

Lees hier het volledige bericht.


Den Haag koopt oude Rode Kruisziekenhuis aan de Sportlaan

Eind november kondigde Martijn aan dat het college van plan was het voormalig Rode Kruisziekenhuis aan de Sportlaan te willen verwerven. De Haagse gemeenteraad stemde op 20 december in met het voorstel.

Namens het college zet Martijn op ontwikkelingen op de korte termijn – het voortzetten van de permanente winteropvang voor dak- en thuisloze mensen en het opvangen van aandachtsgroepen zoals vluchtelingen, mensen met een zorgverleden en spoedzoekers. In samenspraak met de buurt en de stad wordt de komende tijd ook een plan voor de middellange termijn gemaakt. Uitgangspunt is daarbij betaalbare woningbouw (met een stevig sociaal programma), woningen voor senioren en een aandeel voorzieningen, passend bij de behoeften van de nieuwe bewoners en de behoeften uit de wijk.

OmroepWest berichtte erover het voornemen tot aankoop, je leest het hier.


Den Haag gaat positie arbeidsmigranten verbeteren

Gisteravond heeft de Haagse gemeenteraad het plan Arbeidsmigratie in goede banen met algemene stemmen aangenomen. Het plan dat door Martijn in oktober werd gepresenteerd richt zich op het verbeteren van arbeidsomstandigheden, woonomstandigheden en de gezondheid en het welzijn van in Den Haag woonachtige arbeidsmigranten. Martijn sprak erover met het AD, OmroepWest en Den Haag Centraal.

Martijn is blij met de grote steun voor de plannen: “Den Haag laat hiermee zien dat we arbeidsmigranten op dezelfde manier moeten behandelen als andere Hagenaars. Dat begint bij veel fatsoenlijk loon en een fatsoenlijk huis voor migranten die hier komen werken. Ook als het daarmee minder aantrekkelijk wordt voor werkgevers om arbeidsmigranten aan te trekken. Gebruik maken van wegwerp-medewerkers, dat kan echt niet langer.”

Het beleidsplan Arbeidsmigratie in goede banen kent verschillende sporen. De kwaliteit van de huisvesting moet omhoog. Dat doet de gemeente door ruimte te geven aan initiatieven voor huisvesting, maar vooral ook te handhaven op misstanden in de particuliere woningvoorraad. Martijn: “Arbeidsmigranten zijn een waar verdienmodel geworden voor huisjesmelkers. Goud geld verdienen aan mensen die de weg niet weten, door bedragen te vragen voor een matrasje die hoger zijn dan een student betaalt voor een gestoffeerde kamer. Met een stop op het opkopen op woningen voor de (dure) verhuur, een verhuurvergunning en een landelijke stop op tijdelijke huurcontracten en huurprijsregulering, voorkomen we dat arbeidsmigranten zo worden uitgeknepen.”

Via eisen voor huisvesting bij vestiging en uitbreiding van bedrijvigheid wil de stad de verantwoordelijkheid leggen bij werkgevers en uitzenders. Martijn: “we moeten instrumenten krijgen die ervoor zorgen dat huisvesting is geregeld voor er goedkope arbeidskrachten komen: geen bed, geen business. Ook vraagt Den Haag om verplichte registratie. Dan pas kunnen we echt goed handhaven op misstanden.”

Naast betere arbeids- en woonomstandigheden kijkt Den Haag hoe het welzijn van de Haagse arbeidsmigranten kan worden verbeterd. Goede informatie via mobiele informatiepunten, toegang tot onderwijs voor kinderen al op de voorschool, toegankelijke gezondheidszorg. En voor de meest kwetsbare migranten opvang. Bij verlies van werk en woning, proberen we mensen zo snel mogelijk weer perspectief te bieden. Soms is dat terugkeer, soms weer terug naar werk.

Den Haag realiseert zich dat de aanpak alleen kan slagen als er ook een regionale en steviger landelijke aanpak komt. En dat er een fundamentele discussie nodig is over wat voor economie we willen zijn. Martijn: “de tijd moet voorbij zijn dat sectoren voor 90 procent op goedkope arbeidskrachten draaien, zonder men verantwoordelijkheid draagt voor huisvesting, registratie en arbeidsomstandigheden die mij ons land passen. Gemeenten waar mensen werken, moeten hier tot veel steviger afspraken komen met hun werkgevers. Zo niet, dan moeten provincies en rijk ook stevig kunnen ingrijpen. Anders blijven arbeidsmigranten terecht komen in de wijken die er toch al niet best voorstaan. Dat is buitengewoon zuur voor de werkers zelf en voor hun buren. Zoals Roemer drie jaar geleden al aangaf: “geen tweederangs burgers”.


Zuidwest op z’n best! Koers ruimtelijke ontwikkelingen t/m 2040 vastgesteld

De Haagse gemeenteraad stelde donderdag de nieuwe structuurvisie voor Den Haag Zuidwest vast. Bouwlust, Vrederust, Morgenstond en Moerwijk kunnen daarmee rekenen op een stevige aanpak, om zowel de woningen als de buitenruimte bij de tijd te brengen. 10.000 woningen worden opgeknapt en er komen 10.000 huizen bij de komende twintig jaar. Met de ruimtelijke ontwikkelingen is een investering van ruim 3 miljard euro gemoeid.

De afgelopen jaren werden de voorbereidingen getroffen voor de meerjarenaanpak van Den Haag Zuidwest. Tientallen bewonersbijeenkomsten, veel gesprekken in de wijken, onderzoeken en enquêtes, om vast te stellen wat nodig is om Zuidwest weer op het Haags gemiddelde te brengen. Martijn: “we zijn tot een aanpak gekomen die aansluit bij de zorgen en wensen van wijkbewoners. We bouwen nadrukkelijk met en voor de wijk. Voor de toekomst van onze kinderen, van onze ouderen. Iedere bewoner kan terug komen in de vertrouwde wijk. Voor elke portemonnee is er ook straks een betaalbare woning.”

Met de structuurvisie liggen de plannen voor Den Haag Zuidwest in hoofdlijnen vast. Woningen worden gerenoveerd, opgeknapt en toegevoegd. De woningen die 70 jaar oud zijn, maken daarmee plaats voor goed geïsoleerde nieuwe of gerenoveerde huizen die er weer jaren tegen kunnen. Het groene karakter van de wijk wordt versterkt, met stevige kwaliteitsverbetering. Martijn: “bewoners zijn trots op de groene, ruime opzet van de wijk. Er verdwijnt geen groen ondanks de toevoeging van woniningen, we versterken daarentegen het groene karakter juist. Bijvoorbeeld door het groene assenkruis – waar nu alleen gesport wordt – te transformeren tot een wijkpark en door het bestaande groen – nu vaak niet meer dan een binnentuin met gras en hier en daar een boom, fors te verbeteren.”

Veel oog is er in de plannen voor de broodnodige voorzieningen. Betaalbare ruimtes voor bedrijvigheid, zorgvoorzieningen en ontmoetingsplekken. De afgelopen jaren kwamen er al verschillende ontmoetingsplekken bij. Martijn: “ontmoetingsplekken zijn cruciaal voor een gebiedsontwikkeling in een bestaande wijk. Bij elkaar kunnen komen, lief en leed kunnen delen en de toegang tot gemeentelijke voorzieningen organiseren, het gebeurt allemaal in onze buurthuizen. Daar maken we de komende jaren ook geld en ruimte voor vrij.”

Er is goed nagedacht over de mobiliteit. Met veel oog voor voetganger en fietser en het flink versterken van het openbaar vervoer. Zowel op de korte als op de lange termijn staan er ingrepen op stapel die het gebruik van het OV aantrekkelijker moeten maken. Nieuwe parkeerplaatsen worden onder de grond gerealiseerd, zodat er geen extra parkeerdruk op straat ontstaat.

Meer informatie over de plannen vind je hier.

Martijn sprak over de plannen met OmroepWest


36 miljoen voor opknappen woningen Zuidwest

Den Haag Zuidwest krijgt opnieuw een forse financiële impuls van het Rijk en de gemeente, dit keer van in totaal €36 miljoen. Binnen het kader van het Nationaal Programma Zuidwest kan hiermee werk worden gemaakt van allerlei plannen om de woningkwaliteit te verbeteren, armoede aan te pakken, de weg naar werk en onderwijs te vergemakkelijken en het weefsel van de wijk te versterken. “De helpende hand die hiermee naar de bewoners van Zuidwest wordt uitgestoken, is ook een steun in de rug voor allerlei lokale initiatieven”, stelt wethouder Martijn Balster.

Lees hier het bericht op de website van de gemeente Den Haag.

Martijn sprak erover met OmroepWest. Lees het interview hier.